Zorgverzekeringsstelsel: wie bepaald?

Nieuwe budgetpolisIeder jaar vinden er wijzigingen plaats binnen de zorgverzekering en alle zaken daaromheen. Maar wie is er verantwoordelijk voor deze wijzigingen? Met andere woorden, wie bepaald? Zijn het de zorgverzekeraars, het kabinet, de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) of ligt de macht bij de zorgaanbieders?

De zorgpremie

De zorgpremie die verzekerden betalen wordt bepaald door de zorgverzekeraar. Dit geldt voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering. Wel is het zo dat de overheid ieder jaar komt met een richtlijn voor de gemiddelde jaarpremie. Voor de berekening van deze premie wordt onder andere rekening gehouden met de inhoud van het basispakket. Zorgverzekeraars kunnen naar eigen inzicht gehoor geven aan de richtlijn of daar van afwijken.

Inkomensafhankelijke bijdragen

In Nederland kent men twee inkomensafhankelijke bijdrage voor zorg, namelijk de inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Beide bijdragen zijn een bepaald percentage van het inkomen. Deze percentages worden jaarlijks geïndexeerd en eventueel aan de hand van hervormingen of andere veranderingen aangepast door de regerende partijen.

Het eigen risico

Hoewel het eigen risico door de zorgverzekeraars wordt geint, is de hoogte van het verplichte eigen risico bepaald aan de hand van een jaarlijkse indexering volgens regels van de Zvw. Over het algemeen stijgt het eigen risico met hetzelfde percentage als waarmee de totale zorgkosten stijgen. Dit kan eventueel aan de hand van een ministeriële regeling worden aangepast. De minister van VWS kan deze aanpassing zelf doorvoeren. Natuurlijk wordt de minister op dit vlak wel bijgestaan en geadviseerd, maar de eerste en tweede kamer hoeven hier geen toestemming voor te geven.

De inhoud van het basispakket

Voor ingrijpende wijzigingen aan de inhoud van het basispakket, zoals het verwijderen van verloskundige zorg of het niet meer dekken van bepaalde medicijnen dient er meestal een wetsvoorstel te worden ingediend in de Tweede kamer die vervolgens ook door zowel de Eerste als Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Gelukkig vinden ingrijpende wijzigingen als deze zelden of nooit plaats. Wel komt het voor dat er een kleine aanpassing plaatsvindt, bijvoorbeeld in het aantal dagen dat iemand recht heeft op dieetadvies. Bij zo’n besluit worden de Eerste en Tweede Kamer niet betrokken. In plaats daarvan vindt er een zogenaamde wijziging van het Besluit zorgverzekering plaats. Het besluit wordt besproken in de ministerraad waarna de minister van VWS en de koning een handtekening plaatsen onder het besluit.

Er zijn wel meerdere partijen die, door middel van lobbyen of gerichte adviezen, invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het basispakket. Hieronder valt bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, maar ook de zorgaanbieders en ziekenhuizen in Nederland.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico