Wijzigingen in de Wmo per 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal per 1 januari 2015 gaan veranderen. AWBZ taken op het terrein van ondersteuning en huishoudelijke hulp worden met ingang van dat jaar overgeheveld naar de Wmo. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor het bieden van maatwerk in de ondersteuning van mensen met een beperking of mensen met chronische psychische/psychosociale problemen met als doel te bevorderen dat deze burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De gemeenten zullen zelf bekijken wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld het organiseren van huishoudelijke hulp, het beschikbaar stellen van hulpmiddelen en de begeleiding van cliënten (individueel en in groepsverband). Gemeenten krijgen daarmee een bredere verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking of een psychisch/psychosociaal probleem.

Verder komt er een soort ‘vangnet’ waarmee gemeenten ondersteuning kunnen bieden middels Wmo-voorzieningen of via financiële hulp middels de bijzondere bijstand. Samenvattend zijn dit de nieuwe vormen van ondersteuning binnen de nieuwe Wmo:

  • Ondersteuning bij participatie
  • Ondersteuning bij zelfredzaamheid
  • Beschermd wonen
  • Opvang
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • Ondersteuning van cliënten

Thuisverpleging- en verzorging

Persoonlijke verzorging en verpleging zullen in 2015 onder de verantwoording vallen van de zorgverzekeraars, volgens de zorgverzekeringswet (zvw). Hieronder valt bijvoorbeeld: hulp bij het aankleden, wassen, gebruik van toilet en het toedienen van geneesmiddelen. De nieuwe Wmo staat hier dus los van.

Wijkverpleegkundige

Er wordt in 2015 meer budget vrijgesteld voor de wijkverpleegkundige. Hij/zij krijgt een centrale taak binnen de zorg van cliënten. Zo zal de wijkverpleegkundige een coördineerde rol krijgen bij de samenwerking tussen zorgverzekeraars (verpleging en verzorging) en gemeenten (huishoudelijke hulp en begeleiding). Ook zullen er speciale sociale wijkteams komen waar mensen met hun hulpvraag kunnen aankloppen.

Hoe werkt de Wmo in 2015?

Hoe kun je na 1 januari 2015 zorg/hulp aanvragen bij de gemeente?

  1. Burgers die vanwege ouderdom, een beperking of psychische/psychosociale problemen onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, kunnen een beroep doen op overheidssteun via het gemeentelijke Wmo-loket.
  2. In een gesprek met de gemeente wordt bekeken wat iemand nog kan en in hoeverre het gezin of de familie hem/haar ondersteuning kan bieden middels mantelzorg.
  3. In overleg wordt vervolgens besloten welke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig is, zoals: huishoudelijke hulp, hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel), begeleiding of het installeren van voorzieningen in de woning van de cliënt. Er wordt hierbij rekening gehouden met de wensen en financiële mogelijkheden van de cliënt.
  4. Na een officiële aanvraag zal de gemeente een besluit nemen. Hier kan eventueel formeel bezwaar tegen worden gemaakt.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Bron: Rijksoverheid

Persoonsgebonden budget of zorg in natura

In de nieuwe Wmo (2015) kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden blijven kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) in plaats van zorg in natura. Bij de aanvraag wordt in de toekomst echter wel scherper gekeken wat de motivatie is voor het aanvragen van een pgb. Daarnaast moet de cliënt in staat zijn om de taken die zijn verbonden aan het pgb op een juiste en verantwoorde manier uit te voeren. De gemeente al de aanvraag strenger gaan toetsen dan voorheen. Uitbetaling van het pgb zal verlopen via de sociale verzekeringsbank (SVB) die het geld direct aan de zorgaanbieder overmaakt.

Mantelzorgers

Het mantelzorgcompliment zal niet langer bestaan. Het budget dat hiervoor stond, zal worden omgezet naar het gemeentefonds. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

Overgangsregeling Wmo

Voor mensen die een AWBZ-zorg indicatie hebben tot en met 2015 zullen tot 31 december 2015 recht hebben op alle hulp en zorg die staat gespecificeerd in de indicatie. Er is dan sprake van een overgangsregeling. Pas op 1 januari 2016 zal de indicatie komen te vervallen. Enige uitzondering mensen die beschermd wonen. Voor hen geldt een overgangsregeling van 5 jaar.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico